Tỉnh Sơn La tiếp tục làm tốt công tác phát huy vai trò người uy tín đối với đồng bào sinh sống dọc tuyên biên giới Việt Nam -Lào

04:19 PM 08/01/2021 |   Lượt xem: 64 |   In bài viết | 

Người có uy tin hướng dẫn bà con phát triển trồng rừng

Trong thực hiện vận động định canh định cư, những người có uy tín đã tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không di cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện, không học và truyền đạo trái phép, không vượt biên trái phép, yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống, từng bước xây dựng đời sống nông thôn mới, quản lý chặt chẽ tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới. Song song với đó, tập trung khai thác mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng ĐBKK nhằm từng bước cải thiện đời sống và sản xuất cho đồng bào, góp phần ổn định dân cư, giữ vững an ninh trật tự xã hội.

Trước những kết quả đã đạt được, tỉnh Sơn La đã rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và phát huy vai trò của người uy tín trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyên biên giới Việt - Lào, cụ thể: Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; làm tốt công tác vận động, hướng dẫn đồng bào ổn định đời sống, định canh, định cư, đổi mới tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hàng hoá, xoá đói giảm nghèo; tạo mọi điều kiện cho đội ngũ những người có uy tín của tỉnh phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong lao động, sản xuất ổn định đời sống, xoá đói giảm nghèo, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS; chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp bố trí lại dân cư­­, nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; cần tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ, giúp vùng đồng bào DTTS vùng xâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai ở vùng đồng bào DTTS.

Tỉnh Sơn La cũng cho rằng, cần tăng c­ường hơn nữa công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là nhân dân các dân tộc vùng biên giới; chống mọi biểu hiện cục bộ, gây chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết giữa các dân tộc giữa hai bên vùng biên giới. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, không để xảy ra những điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội ở vùng dân tộc, vùng biên giới. Thực hiện tốt chính sách tín ngư­­ỡng và tôn giáo, kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tín ng­­ưỡng tôn giáo để hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Có thể khẳng định đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò của mình, là hạt nhân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, là trung tâm đoàn kết trong đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng được thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Vì vậy tiếng nói của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số hết sức có ý nghĩa, giúp cho đường lối chính sách dân tộc của Đảng ta đi vào cuộc sống ổn định vùng biên giới.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 0

Tổng số truy cập: 100